0.0
0 review
13.68 MB
Everyone
Content rating
60
Downloads
Recycoex screenshot 1 Recycoex screenshot 2 Recycoex screenshot 3 Recycoex screenshot 4 Recycoex screenshot 5 Recycoex screenshot 6 Recycoex screenshot 7 Recycoex screenshot 8 Recycoex screenshot 9 Recycoex screenshot 10 Recycoex screenshot 11 Recycoex screenshot 12

About this product

Recycoex นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการสนับสนุนการซื้อขายบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค

Recycoex description

เกี่ยวกับแอปนี้
Recycoex นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการสนับสนุนการซื้อขายบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค

แอปพลิเคชัน Recycoex นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เนื้อหาสาระ องค์ความรู้ต่าง ๆ รวมไปถึงการให้บริการ หรือกิจกรรมที่บริษัทฯ เป็นผู้จัด หรือให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการซื้อขายบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค บริษัทฯ จึงไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการท่านใดใช้ประโยชน์แอปพลิเคชัน Recycoex หรือเนื้อหาบน แอปพลิเคชัน Recycoex เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ หรือที่บริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทํางานของแอปพลิเคชัน Recycoex ของบริษัทฯ ทั้งหมดนั้น ผู้ใช้บริการยอมรับ และตกลงว่าบริษัทฯ สามารถรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เนื้อหาสาระ องค์ความรู้ต่าง ๆ รวมไปถึงการให้บริการ หรือกิจกรรมที่บริษัทฯ เป็นผู้จัด หรือให้การสนับสนุน และ/หรือ
(2) ใช้ในการศึกษาวิจัยพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชัน Recycoex และ/หรือ
(3) ใช้ในกิจกรรมที่บริษัทฯ เป็นผู้จัด และ/หรือให้การสนับสนุน และ/หรือ
(4) ใช้ประมวลผล วิจัยข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขายบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในพื้นที่จังหวัดต่างๆ
↓ Read more