OTOP Kalasin APK

OTOP Kalasin
OTOP Kalasin screenshot 1OTOP Kalasin screenshot 2OTOP Kalasin screenshot 3OTOP Kalasin screenshot 4
OTOP Kalasin 1.0.0 apk, update on 1970-01-01
พัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำแอพพิลเคชัน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการ APP พัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 4.0 เพื่อการท่องเที่ยว สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต เชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยวที่โดดเด่น เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

OTOP Kalasin APK reviews


Login to post your reviews