خوش مشتری - مسافر APK

خوش مشتری - مسافر
خوش مشتری - مسافر screenshot 1خوش مشتری - مسافر screenshot 2
خوش مشتری - مسافر 0.6.2 apk, update on 2017-11-06
 خدمات خوش در برگیرنده کلیه سرویسهای مرتبط با نیازهای شهروندی با استفاده از شماره تلفن 193, خدمات پست فیزیکی , الکترونیکی , مالی و کلیه خدمات نیابتی اشخاص حقیقی و حقوقی متعلق به بخشهای دولتی , عمومی و خصوصی کشور می باشد .

خدمات ویژه شهروندی ( خوش ) با شماره تلفن193 بزرگترین سامانه مکانیزه کشور, به مانند یک پل ارتباطی بین درخواست کنندگان خدمت /کالا و تامین کنندگان خدمات /کالا نقش بازی خواهد کرد Guest services include all services related to the needs of citizens using the 193 phone number, physical mail services, electronic, financial and proxy services natural and legal persons in the public sector, public and private country.

Urban services (good) phone number 193 largest mechanized system of the country as a bridge between applicants service / product and service suppliers / products will play a role